Skip to content

Nje Tani O Leto Ye Ki O Mu ADUN Wa Sinu Igbeyawo

Nje Tani O Leto Ye Ki O Mu ADUN Wa Sinu Igbeyawo

Olatorera ati akegbe re Tope ni o n jiroro lori pataki Idariji laarin loko-laya ati nnkan ti o maa n fa Aini idariji.