Skip to content

Se O Dara Ki Omo Feran Obi Kan Ju Ikeji Lo Lori Ojumo Ire Pelu Atabatubu Ati Olori

Nje O Dara Ki Omo Wa Okunrin Tabi Obinrin Feran Obi Kan Ju Ikeji Lo.

E Ba Awon Atokun Wa Atabatubu Pelu Olori Bi Won Tin Jiroro Lorin Oro Yii