Se O Dara Ki Omo Feran Obi Kan Ju Ikeji Lo Lori Ojumo Ire Pelu Atabatubu Ati Olori

Se O Dara Ki Omo Feran Obi Kan Ju Ikeji Lo Lori Ojumo Ire Pelu Atabatubu Ati Olori

Se O Dara Ki Omo Feran Obi Kan Ju Ikeji Lo Lori Ojumo Ire Pelu Atabatubu Ati Olori

Nje O Dara Ki Omo Wa Okunrin Tabi Obinrin Feran Obi Kan Ju Ikeji Lo.

E Ba Awon Atokun Wa Atabatubu Pelu Olori Bi Won Tin Jiroro Lorin Oro Yii

Subscribe To Our Youtube

FI KAN ESI

Please enter your comment!
Please enter your name here