Skip to content

#AkiiyinO: Nje O Dara Ki Iyawo-Ile Maa Ge Irun Ori Won

#AkiiyinO: Nje O Dara Ki Iyawo-Ile Maa Ge Irun Ori Won

MC Abbey ati Civilized Omobadan soro nipa irun gige laarin awon obinrin ti o wa ni ile oko.

Subscribe to OrisunTv Official YouTube Channel:
http://goo.gl/gRVNI3
http://www.youtube.com/OrisunTv

facebook : http://www.facebook.com/orisuntv
Twitter : http://www.twitter.com/orisuntv
Instagram : http://www.instagram.com/orisuntv

Enjoy!